fbpx

Privatumo ir
slapukų politika

Privatumo ir slapukų politika (toliau – Politika) nustato kaip UAB Techzity (toliau – Bendrovė, arba mes) tvarko savo klientų, interneto svetainės www.techzity.com (toliau – Interneto svetainė) lankytojų, mobiliosios programėlės Pingin (toliau – Programėlė) naudotojų ir kitų asmenų (toliau – Jūs, Klientai arba lankytojai) asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Techzity, juridinio asmens kodas 304111823, buveinės registracijos adresas Paribio g. 12, LT-08101 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Interneto svetainę, naudodamiesi Programėle ar teikdami jai savo asmens duomenis, patvirtinate, kad susipažinote su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis ir neteikti mums savo asmens duomenų.

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (toliau – BDAR).
1. SĄVOKOS

• Bendrovė arba mes – UAB Techzity, juridinio asmens kodas: 304111823, buveinės adresas: Paribio g. 12, LT-08101 Vilnius, Lietuvos Respublika.
• Klientas arba jūs – ne jaunesnis nei 18 metų fizinis asmuo, išreiškęs sutikimą su Taisyklėmis, susikūręs Paskyrą.
• Interneto svetainė – [interneto svetainė www.techzity.com].
• Paskyra – registracijos Techzity interneto svetainėje [ar mobiliojoje programėlėje] metu sukurta, slaptažodžiu apsaugota asmeninė Kliento paskyra, prie kurios prisijungęs Klientas gali, be kita ko, atnaujinti savo duomenis, įsigyti Kreditų ir matytų jų likutį, užsisakyti (rezervuoti) Techzity Paslaugas ir Produktus, susipažinti su naudojimosi Paslaugomis ir Produktais instrukcijomis bei tvarkomis, rasti kitą aktualią informaciją, matyti bendradarbystės erdvės naujienas ar pranešimus, susisiekti su Bendrovės kontaktiniais asmenimis, pranešti apie gedimus Techzity patalpose ir kt.
• Taisyklės – Naudojimosi Techzity paslaugomis taisyklės, kurios skelbiamos Techzity interneto svetainėje bei Programėlėje.
• Techzity mobilioji programėlė arba Programėlė – taikomoji programinė įranga, skirta išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams, kurios pagalba Klientai gali prisijungti prie savo Paskyros, užsisakyti ir naudotis Paslaugomis ir Produktais.
• Narystė – mokama virtuali Techzity narystė, įsigyjama užsiregistravus Techzity interneto svetainėje (t. y. susikūrus Paskyrą), ir suteikianti galimybę užsisakyti bei naudotis Paslaugomis ir Produktais.
• Paslaugos ir Produktai – Techzity patalpose Bendrovės teikiamos paslaugos ir siūlomi produktai, išvardinti skiltyje www.techzity.com/services
2. KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?
Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
Bendrovė tvarko Klientų asmens duomenis šiais pagrindais:
• Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, registruojantis gauti naujienlaiškius, sutinkant su slapukų įrašymu, kai naudojatės Programėle – atskirais sutikimais Programėlėje arba kitais aktyviais veiksmais;
•Pirkimo-pardavimo, darbo vietos nuomos sutarčių, Paslaugų ir Produktų teikimo susitarimų ar panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
• Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami Interneto svetainę, Programėlę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą, užtikrinant teikiamų Paslaugų ir Produktų kokybę bei Bendrovės valdomo turto saugumą, siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams, sukčiavimams naudojantis mūsų Paslaugomis ir Produktais, gintis nuo pareikštų reikalavimų ar ginti savo teises, statistinių duomenų rinkimas ir analizė, rinkos analizė ir kt.);
• Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS REGISTRAVIMOSI, IDENTIFIKAVIMO IR PASLAUGŲ IR PRODUKTŲ SVETAINĖJE TEIKIMO TIKSLU
Jums susikūrus Paskyrą Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje, Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, užšifruotą slaptažodį, nuorodas į paskyras socialiniuose tinkluose Facebook ir LinkedIn (jeigu pageidaujate pateikti).
Registracija Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje sutikus su Taisyklėmis yra sutartis tarp Jūsų ir Bendrovės, kurios pagrindu tvarkome minėtus asmens duomenis.
Bendrovė šiuos asmens duomenis saugo tol, kol nepanaikinate sukurtos Paskyros, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu. Klientui nusprendus ištrinti Paskyrą, Paskyros duomenys bus saugomi 6 mėnesius, per kuriuos Klientas galės kreiptis dėl Paskyros reaktyvavimo. Praėjus šiam terminui, duomenys bus ištrinti negrįžtamai, ir Klientui, norinčiam toliau naudotis Bendrovės Paslaugomis ir Produktais reikės susikurti naują Paskyrą.
4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ELEKTRONINĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLU
Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis elektroninės prekybos tikslu, siekiant apdoroti Interneto svetainėje pateiktus užsakymus, taip pat:
• sudaryti ir vykdyti sutartis dėl Bendrovės teikiamų Paslaugų ir Produktų;
• išrašyti sąskaitas, kt. dokumentus;
• vykdyti apskaitą;
• vykdyti statistinę pirkimų Bendrovės el. parduotuvėje analizę;
• administruoti su Bendrovės teikiamų Produktų ir (ar) Paslaugų teikimu susijusius klausimus;
• administruoti Interneto svetainę ir Programėlę bei Kliento Paskyrą;
• išduoti praėjimo kortelę ir susieti ją su Kliento Paskyra;
• valdant patekimą į/iš Bendrovės patalpas;
• užtikrinant kitų paslaugų, pvz., susitikimų kambarių ar Bendrovei priklausančios įrangos nuomos paslaugų teikimą.
Šiais tikslais sutarties su Klientu vykdymo pagrindu Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, duomenis apie Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje įsigytas Paslaugas ir Produktus, kreditus, įsigytas narystes ir (ar) kitas Paslaugas (pvz., kreditų, įsigytų narysčių ir (ar) kitų Paslaugų datą, laiką, pavadinimą, kiekį, kt.), apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.). Jei pirkimo-pardavimo, paslaugų ar darbo vietos nuomos sutartį su Bendrove sudaro fizinis asmuo, besiverčiantis ūkine veikla (verslininkas), ir pageidauja gauti PVM sąskaitą faktūrą, papildomai galime paprašyti pateikti asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą bei veiklos arba gyvenamosios vietos adresą.
Aukščiau nurodytus duomenis gauname iš paties Kliento, šiam pateikiant užsakymą įsigyti Paslaugas ar Produktus bei naudojantis paslaugomis, taip pat iš mokėjimų paslaugų teikėjų, Klientai sėkmingai įvykdant apmokėjimą už Produktus ir Paslaugas.
Klientui naudojantis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis ir Produktais – patenkant į bendradarbystės patalpas, naudojantis susitikimų kambarių rezervacija, spausdintuvais ir kita įranga, Bendrovė rinks informaciją apie naudojimąsi Paslaugomis ir Produktais – patekimo / išėjimo į patalpas laiką, informaciją apie susitikimų kambarių rezervaciją, naudojimąsi Bendrovės įranga.
Tuo atveju kai Klientas įsigyja kreditus, narystes ar kitas Paslaugas ir Produktus užsiregistravęs ir prisijungęs prie savo Paskyros Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje, Bendrovė aukščiau nurodytus asmens duomenis susieja su Kliento Paskyra. Klientui Paskyrą ištrynus, duomenys būtų saugomi atskirai kaip sudarytos sutartys.
Bendrovės teisėto intereso pagrindu aukščiau nurodytus duomenis taip pat galime tvarkyti siekiant tobulinti Bendrovės teikiamas Paslaugas ir Produktus, vykdyti statistines perkamiausių narysčių analizes ir kitais būdais gerinti Bendrovės veiklą.
Bendrovė šiuos asmens duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartys yra saugomos 10 metų po sutarties pabaigos, išrašytos sąskaitos – 8 metus), senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu. Klientui nusprendus ištrinti Paskyrą, Paskyros duomenys bus saugomi 6 mėnesius, per kuriuos Klientas galės kreiptis dėl paskyros reaktyvavimo. Praėjus šiam terminui, duomenys bus ištrinti negrįžtamai, ir Klientui, norinčiam toliau naudotis Bendrovės Paslaugomis ir Produktais reikės susikurti naują Paskyrą.
5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU
Tiesioginės rinkodaros tikslu siekiant pateikti naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie Bendrovės Produktus ir (ar) Paslaugas Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį (jei pateikiate), el. pašto adresą. Jei esate susikūręs Interneto svetainės Paskyrą ir pageidaujate gauti asmeninius, Jums pritaikytus pasiūlymus, šiuo tikslu taip pat tvarkysime duomenis apie Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje užsakytus Produktus, įsigytas narystes ir (ar) kitas Paslaugas (pvz. užsakytų Paslaugų data, laikas, pavadinimas, kiekis, kt.), pateiktų asmeninių pasiūlymų istoriją ir informaciją apie pasinaudojimą jais (profiliavimas tiesioginės rinkodaros tikslais).
Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:
• El. paštu arba SMS žinute galite gauti naujienlaiškį su mūsų ir mūsų partnerių pasiūlymais, naujienomis;
• El. paštu arba SMS žinute sulaukti prašymo pateikti atsiliepimą apie mūsų ar mūsų partnerių, susijusių ir Bendrovės grupės įmonių Jums suteiktas Paslaugas ir (ar) Produktus.
Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai galite padaryti paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje, informavę mus el. paštu info@techzity.com arba telefonu +370 648 41 505.
Mes galime dirbti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, internetinės reklamos kūrėjais ir reklamos skelbimų biržomis, skelbdami reklamą internete, taip pat galime bendradarbiauti su trečiąja šalimi – analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (arba) trečiosioms šalims informaciją apie tokių reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.
Duomenys apie Jūsų veiksmus internete gali būti renkami tam, kad vėliau mes ar trečiosios šalys galėtų rodyti turinį, atitinkantį Jūsų individualius interesus (plačiau Žr. Politikos skyrių apie slapukus).
Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi [5 metus] nuo sutikimo tvarkyti duomenis šiuo tikslu gavimo dienos, nebent Klientas sutikimą atšaukia anksčiau.
6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRAŠYMŲ ADMINISTRAVIMO TIKSLU
Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko, kai jai pateikiate prašymą ir (ar) skundą elektroniniu paštu, paštu ar telefonu.
Bendrovė Jūsų asmens duomenis nurodytais atvejais tvarko:
• Siekdama administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų Paslaugų ir Produktų kokybę;
• Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami prašymą ir (ar) skundą.
Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis, tvarkomus siekiant administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų Paslaugų ir Produktų kokybę, saugos tiek, kiek reikia Jūsų prašymui ir (ar) skundui išnagrinėti ir atsakyti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio dokumentų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.
7. BENDROVĖS KONTRAHENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Bendrovė tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (pavyzdžiui, įmonių, sudarančių darbo vietos nuomos sutartį, verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų, kitų asmenų, apsilankančių Bendrovėje) asmens duomenis. Šie duomenys (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kontaktinė informacija, jei sudaroma darbo vietos nuomos sutartis – informacija apie darbuotojus, turinčius teisę naudotis darbo vieta) renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:
• Minėtiems asmenims su Bendrove užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius;
• Sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
• Plėtojant ir užtikrinant Bendrovės teisėtus interesus;
• Bendrovei ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;
• Bendrovei vykdant jai taikomas pareigas pagal galiojančius teisės aktus.
Bendrovė šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis, verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.
8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE
Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Bendrovė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.
9. SLAPUKAI
Kas yra slapukai?

Jums lankantis Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai – nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje, Jums lankantis mūsų Interneto svetainėje. Jie leidžia Interneto svetainei išsaugoti tokius duomenis, kaip:
• prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
• naršyklės tipas;
• demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis, profesinė ar šeiminė padėtis);
• duomenys apie tai, kaip Jūs naršote Interneto svetainėje (kuriuose Interneto svetainės puslapiuose lankotės, kokiomis siūlomomis Paslaugomis ir (ar) Produktais domitės ir pan.).
Slapukai padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi Interneto svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį, pagreitinti Interneto svetainėje vykdomas paieškas, sukurti patogią ir draugišką Interneto svetainės aplinką, pateikti ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų Interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Interneto svetainės lankytojų skaičių.
Pritaikant slapukų renkamą informaciją apie Jūsų veiksmus Interneto svetainėje, mes galime bendradarbiauti su analitinių paslaugų teikėjais, kurie padės įvertinti ir suteiks mums ir (ar) trečiosioms šalims informaciją apie tokių reklamų naudojimą trečiųjų šalių svetainėse ir reklamų ir mūsų turinio peržiūras.

Kodėl naudojame slapukus?

Slapukais siekiame:
• tužtikrinti efektyvų ir saugų Interneto svetainės veikimą; mes naudojame slapukus palaikant mūsų saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus mūsų Interneto svetainėje;
• užtikrinti tinkamą visų Interneto svetainės funkcijų veikimą, pavyzdžiui, Paslaugų ir Produktų užsakymo, užsakymo formos pildymo ir pan.;
• gerinti Interneto svetainės veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Interneto svetainės ir Programėlės veikimą, naudojimąsi Paslaugomis ir Produktais, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Jūs apsilankote mūsų Interneto svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
• atpažinti sugrįžtančius Interneto svetainės lankytojus; jie padeda parodyti tinkamą informaciją lankytojams, prisiminti jų asmeninius nustatymus;
• analizuoti Jūsų įpročius, kad Interneto svetainės, Programėlės ir Paskyros veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;
• išmatuoti į mūsų Interneto svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Interneto svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi Programėle, Paslaugomis ir Produktais kaupimui;
• tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų Interneto svetainėje, tiek ir už jos ribų.

Kaip slapukai naudojami reklamos tikslais?

Reklaminiai slapukai ir kita reklamos technologija, pvz., pikseliai (angl., pixels) ir žymos (angl., tags), padeda mums efektyviau pateikti reklaminius pranešimus. Jie taip pat padeda mums pateikti tyrimus ir ataskaitas reklamuotojams, suprasti ir tobulinti mūsų paslaugas ir žinoti, kada Jums buvo parodytas turinys.

Kokius slapukus naudojame?

Kiekvieną kartą Jums apsilankius mūsų Interneto svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų išsiregistravimo ir bus panaudoti Jums vėl apsilankius mūsų Interneto svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Interneto svetainėje, ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Jums baigus naršyti Interneto svetainėje.
Visi mūsų naudojami slapukai naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu, išskyrus būtinuosius techninius slapukus. Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Interneto svetainės puslapio apačioje iškylančioje slapukų juostoje. Prieš sutikdami, galite pasirinkti, kokių rūšių slapukus pageidaujate įsirašyti.
Žemiau išvardijame Interneto svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, aprašymą, sukūrimo momentą, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį.

Slapukų rūšys

Mūsų Interneto svetainėje gali būti naudojamos tokių rūšių slapukai:

Būtinieji techniniai slapukai
Šie slapukai Interneto svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis Interneto svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų Interneto svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Interneto svetainės paslaugas arba ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Dėl šios priežasties būtinųjų techninių slapukų atsisakyti nėra galimybės.

Funkciniai slapukai
Naudojant šiuos slapukus Interneto svetainės lankytojai gali išvengti nustatymų keitimo kaskart apsilankius Interneto svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos). Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitus veiksmus, pvz., kai Interneto svetainėje paliekate komentarą (jeigu tokia galimybė yra suteikiama). Funkciniai slapukai neseka Jūsų veiksmų kitose svetainėse.

Analitiniai slapukai
Analytical cookies show us whether you have already visited the Website. These cookies help us track the number of users and the frequency with which they visit. These cookies collect information about your use of the Website and help improve the performance of the Website. For example, analytical cookies can show which pages are most frequently visited, help to record problems on the Website, and so on.

Tiksliniai (reklaminiai) slapukai
Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą mūsų Interneto svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Mes naudojame šią informaciją, siekdami pateikti Jums reklamą, atitinkančią Jūsų interesus. Reklaminiai – tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte reklamą ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Galime naudoti trečiosios šalies nustatytus slapukus, kad galėtume pateikti Jums labiau pritaikytą reklamą.

Mūsų Interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

Pirmosios šalies (mūsų) slapukai

• Slapuko pavadinimas: _icl_current_language (būtinasis)
Atpažįsta, kokią kalbą atvaizduoti lankytojui. Sukūrimo momentas: Apsilankymo Svetainėje momentas; Galiojimo laikas: 1 diena; Naudojami duomenys: Slapukas nerenka asmens duomenų
• Slapuko pavadinimas: cookie_notice_accepted (techninis)
Slapukas užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje. Sukūrimo momentas: Šis slapukas nėra įjungiamas, iki kol nepateikiat sutikimo. Galiojimo laikas: 1 metai; Naudojami duomenys: Slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos.
• Slapuko pavadinimas: _ga (statistinis)
„Google Analytics“, remdamasi šiuo slapuku, vertina naudotojo apsilankymo tikslą, sudaro interneto svetainių operatoriams skirtas veiklos svetainėje ataskaitas, gerina klientų patirtį. Sukūrimo momentas: Apsilankymo Svetainėje momentas; Galiojimo laikas: 2 metai; Naudojami duomenys: Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius.
• Slapuko pavadinimas: _gat (statistinis)
Analitinis „Google Analytics“ programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje. Sukūrimo momentas: Apsilankymo Svetainėje momentas; Galiojimo laikas: 1 minutė; Naudojami duomenys: Skaičius.
• Slapuko pavadinimas: _gid (statistinis)
Analitinis „Google Analytics“ programos slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Sukūrimo momentas: Apsilankymo Svetainėje momentas; Galiojimo laikas: 24 valalandos; Naudojami duomenys: Slapukas nerenka asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui ID pagal savo apskaitą.

Trečiųjų šalių slapukai ir įskiepiai (ang., plug – in)

Kai kurie slapukai Interneto svetainėje, yra pateikti kitų asmenų – trečiųjų šalių (pavyzdžiui, reklamos ir analitikos paslaugų teikėjų). Šios trečiosios šalys naudoja savo pačių slapukus analizuodamos, kiek ir kaip lankytojai lankėsi Interneto svetainėje, iš kokių kitų svetainių pateko į Interneto svetainę, kur judėjo toliau ir pan. Tokius slapukus kuriančios ir naudojančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų išsaugojimui. Kiti trečiųjų asmenų slapukai ir įskiepiai – kai kuriuose Interneto svetainės puslapiuose kiti subjektai (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai) taip pat gali naudoti savo pačių slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių. Šiais slapukais surenkamą ir perduodamą informaciją jų surinkimo ir perdavimo metu valdome kartu su jų savininkais kaip bendri valdytojai, tačiau nekontroliuojame ir nesame atsakingi už tai, kaip jie Jūsų informaciją tvarkys ir naudos toliau. Dėl slapukų veikimo specifikos mes neturime prieigos prie šių slapukų perduodamos informacijos, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie mūsų nustatomais slapukais renkamos informacijos.

Mūsų Interneto svetainėje yra naudojami šių trečiųjų šalių slapukai ir/ar įskiepiai (angl., plug – in):
• WordPress įskiepiai:
– Advanced Custom Fields PRO
– Polylang
– Loco Translate
– Contact Form 7
– Post Types Order
– Really Simple SSL
– The Events Calendar
– UpdraftPlus – Backup / Restore
• Google Maps
• Mailerlite
Apie tai, kaip šios bendrovės naudoja slapukais surinktą informaciją, galite sužinoti jų privatumo politikose ar pasikreipę į jas tiesiogiai.

Facebook Pixel

Mūsų Interneto svetainė naudoja mažas JavaScript kodo dalelytes, kurios yra įdiegtos visuose mūsų Interneto svetainės puslapiuose. Šios kodo dalelytės, kurios vadinamos pikseliais, turi daugybę funkcijų, jų pagalba mes renkame informaciją apie Facebook reklamų paspaudimus ir jų pagalba Interneto svetainę aplankiusius lankytojus, informaciją apie interneto svetainę, kurioje buvo patalpinta tokia reklama ir iš kurios lankytojas pateko į Interneto svetainę, lankytojo naršyklės informaciją ir IP adresą bei lankytojų paspaudimus ir pan. veiksmus Interneto svetainėje.

Slapukų valdymas ir ištrynimas

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių.
Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi: Chrome; Firefox; Internet Explorer; Edge; Safari; Opera.
Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/bei http://www.youronlinechoices.com/.
Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
10. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI
Bendrovė pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui.
Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų apdorojimo paslaugas teikiantys subjektai, duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.
Naudojantis galimybe prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės prisijungti per Facebook ar LinkedIn socialinio tinklo paskyras, informacija apie Paskyros sukūrimą bus perduodama socialinių tinklų valdytojams siekiant užtikrinti tinkamą prisijungimą prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės.
Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams, Techzity naudojamų patalpų savininkams.
Vykdant apmokėjimą, tam tikri asmens duomenys apie užsakymą, mokėjimo būdą, kliento tapatybę bus perduodami mokėjimą apdorojančiam paslaugų teikėjui (pvz., „Paysera“), laikantis šio paslaugų teikėjo sąlygų bei teisės aktų reikalavimų.
Esant teisės aktuose numatytiems pagrindams ir atvejams, Jūsų asmens duomenis mes privalome perduoti valstybinėms priežiūros institucijoms.
Išskyrus žemiau nurodytas išimtis, mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.
Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys ar duomenys, generuojami apsilankius mūsų interneto svetainėje ar atsisiunčiant ir naudojantis Programėle (tokie, kaip IP adresas, lokacija, slapukai, Jūsų naudojamos naršyklės ar įrenginio nustatymai ir informacija, naršymo data, laikas, trukmė, kita su naršyklės bei įrenginio veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) bendro naršymo svetainėje ir naudojimosi Programėle, Paslaugomis ir Produktais stebėsenos, statistikos, užimtumo, analizės, funkcionalumo užtikrinimo bei susijusiais tikslais gali būti tvarkomi, perduodami ar padaromi prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics, Facebook Ads ir panašiomis paslaugomis, funkcionalumais ar produktais, tokie duomenų tvarkytojai arba gavėjai yra Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitose ne EEA valstybėse veikiančios bendrovės; Jums iš programėlių prekyviečių atsisiunčiant Programėlę, tam tikrus Jūsų duomenis automatiškai surinks programėlių prekyvietės operatorius ir kt.).
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse. Mes atidžiai stebime besivystančią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei duomenų apsaugos priežiūros institucijų praktiką ir gaires dėl duomenų perdavimo už EEE ribų, ir kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys yra perduodami ir gali būti vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Tinkamam duomenų saugumo lygiui užtikrinti bei teisėtam duomenų perdavimui garantuoti, mes sudarome Europos Komisijos patvirtintas Standartines Sutarčių Sąlygas arba vadovaujamės kitais BDAR nustatytais pagrindais ir sąlygomis.
Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.
11. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
Ilgesnis nei nurodyta anksčiau Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:
Būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.
12. JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE
Savo asmens duomenų atžvilgiu taikomų teisės aktų nustatyta apimtimi ir sąlygomis Jūs turite šias teises:
• Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
• Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
• Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
• Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
• Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
• Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.
Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.vdai.lrv.lt) ir dėl to pateikti jai skundą.
Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su Bendrove el. paštu info@techzity.com, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Kaip įgyvendinti savo teises?

Klientas siekdamas savo aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo Bendrovei turi pateikti užpildytą prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas Kliento vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.
Bendrovė, vykdydama Kliento prašymą, turi teisę patikrinti pasikreipusiojo tapatybę. Bendrovei paprašius, jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai, Bendrovės darbuotojui, atsakingam už asmenų aptarnavimą, Klientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas pateikiamas paštu, kartu su prašymu turi būti pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą ir sėkmingai atlikusi Jūsų tapatybės patikrinimą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Bendrovė turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.
Bendrovė įgyvendindama Kliento teises, susijusias su asmens duomenimis:
• turi teisę paprašyti Kliento sukonkretinti pateiktą prašymą;
• Klientui pateikia informacija tokia apimtimi, kuri užtikrina, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės, jeigu tam tikra informacija apie Klientą yra susijusi ir su kitais asmenimis.
Bendrovė, esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir (ar) aplinkybėms, turi teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą ir apie tai raštu Jus informuos, pateikdama tokio atsisakymo motyvus.
13. KOKIAIS BŪDAIS IR KOKIAIS KONTAKTAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?
Jei Jums kyla su Politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis:
Paštu: Tech Loft, Algirdo g. 38, Vilnius
Telefonu: +370 648 41 505
El. paštu: info@techzity.com
14. KITOS NUOSTATOS
Bendrovė gali bet kada atnaujinti Politiką. Bendrovė informuos Klientus apie atnaujinimus, interneto svetainėje pateikdama naują Politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Klientai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi šia interneto svetaine po padarytų Politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.
Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.
Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje dienos.